Ubutabera bushingiye ku muco n’umurage w’abanyarwanda burunga, amategeko yazanywe n’abakoloni aragora abanyarwanda. Nzanzumuhire Emmanuel Umuyobozi w’Akarere ka Bugesera avuga uburyo amategeko yazanywe n’abakoloni agoye, yatanze urugero aho mu kurangiza imanza utsinzwe ashobora gucibwa ibihano birenze ubushobozi afite. ibyo birushaho gutera amakimbirane mu baburana kuberako undi bigaragara ko ubutabera yifuzaga atabuhawe.

Intumwa y’umushinjacyaha mukuru Kadigwa Gashongore Laurien asobanura impamvu inama ngishwanama y’ubutabera yatekerejwe mu rwego rwo kumenya ibinengwa ubutabera bushingiye ku muco wazanywe n’abakoloni n’ ingamba zafatwa. Intumwa avuga ko amateko hari ubwo ahesha ukuri utagombaga kuba ari mu kuri. Aha yatanze urugero ku muturage waregeye ubutabera kurengererwa imbago z’isambu, igihe yahawe cyo kuburana cyarenga atataburanye. Yavuze ko umuturage yireguye avuga ko yari ategereje ko as arura imyaka kugirango ngo abone ubushobozi bwo kugera mu rukiko n’abatangabuhamya bagombaga kumubera abagabo.

Kadigwa Gashongore Laurien ati : Ntabwo Abanyarwanda bo mu Rwanda rwa kera bacaga imanza bagambiriye guhana nk’ubutabera bushingiye ku muco w’abakolonije’’. Ubutabera bwatumaga ababurana bose bishima kuberako guca imanza kwari uguca ikibi, guca inzigo hagati y’ababurana. Habaga hagamijwe ubunyangamugayo. Abajyaga kuburana bajyanaga impamba imwe, bagacumbika hamwe, bakazanatahana. Iyo habagaho kujyana urubanza ku rundi rwego ababuranaga bajyanaga n’uwaciye urubanza nawe akisobanura.

Imanza zo mu muco nyarwanda ziri ubwoko bubiri : hari imanza zo gutsura umubano harimo gushyingira, guhemba, kuremera n’ibindi. Imanza zirimo gutekerezwa icyo zakorerwa n’izindi manza zigamije gukemura ibibazo byavutse mu bantu.

Kadigwa Gashongore avuga ko uruhare rw’abaturage rwari rukomeye. Batinyaga igihango bari bafitanye. Imanza z’imibanire y’abanyarwanda byasaga nk’uko umugoroba w’ababyeyi n’inteko y’abunzi bigaragara muri iki gihe. Abanyarwanda bacaga imanza bagamije kunga no kugorora imiryango.

Inama y’umuryango yakurirwa n’umutware w’umuryango. Iyo byageraga ku rwego rwa gacaca hazagamo n’indi miryango. Abunzi rw’ari urwego rw’ubutabera rwasabaga Ubuhanga, ubushishozi n’ubupfura muri rusange. Guca imanza z’intabera byatumaga umutware anyagwa cyangwa ugabirwa. umutware wacaga imanza neza, yagaragarira ku mutuzo wabaga mu gace abereye umutware.

Ibihano byo mu Rwanda rwa kera, kwari ugucibwa mu muryango, gutanga icyiru n’ibindi bitarenze ubushobozi umuntu afite. Igihano cyarutaga cyo kwicwa cyatangwaga n’umwami ku muntu yabaga yagambaniye igihugu.

 

Share Button